Zależności rezystancji


Rezystancja (opór elektryczny) przewodnika jest zależna od rodzaju materiału z którego przewodnik został wykonany i jest wprost proporcjonalna do długości przewodnika, a odwrotnie proporcjonalna do jego przekroju poprzecznego:

R = ρ l S

gdzie:
R - oznacza rezystancję,
[R]=1Ω (om),
Ρ - rezystywność (opór właściwy) materiału przewodu,
[Ρ]=1Ωm (omometr),
w praktyce wygodniejszą jednostką jest:
[Ρ]=1Ω·mm2·m-1,
l - długość przewodnika,
[l]=1m(metr),
S - pole przekroju poprzecznego przewodnika,
[S]=1m2 (metr),

Rezystywność jest cechą materiału z którego wykonany został przewodnik, jest to miara oporu z jaką materiał przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego.

Odwrotnością rezystancji oraz rezystywności jest konduktancja i konduktywność.

G = 1 R      ;      γ = 1 ρ

gdzie:
G - oznacza konduktancję,
[G]=1S; (simens),
γ - konduktywność (przewodność właściwa) materiału przewodu,
[γ]=1S·m·mm-2

Rezystancja przewodnika zależy również od temperatury, wraz ze wzrotem rośnie opór elektryczny. Zależność rezystancji przewodnika od temperatury jest w przybliżeniu lioniowa, zatem:

R = R 20 [ 1 + α ( T 293 ) ]

gdzie:
R20 - oznacza rezystancję w temperatuże pokojowej 293 K (20°C),
[R20]=1Ω (om),
α - współczynnik temperaturowy rezestancji,
[α]= 1 K
T - temperatura bezwzględna przewodnika,
[T]=1K (kelwin),

Klikając Tutaj możesz podejść bliżej, aby zobaczyć tabelę rezystywności, konduktywności oraz współczynników temperatówowych rezystancji dla różnych przewodników.