ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

 

Zestawienie obrotów i sald jest też nazywane bilansem brutto, bilansem próbnym lub bilansem surowym.

Zestawienie obrotów i sald obejmuje wykaz wszystkich kont syntetycznych (symbole, nazwy) ich salda początkowego, obroty debetowe i kredytowe oraz salda końcowe.

Podstawą sporządzenia zestawów obrotów i sald jest ewidencja księgowa, zawierająca zapisy, które odzwierciedlają kompletnie ujęte operacje gospodarcze z pewnego okresu sprawozdawczego.

 

Zestawienie obrotów i sald może występować w dwóch wersjach, a mianowicie:

Ø   Rozwiniętej

Ø   Uproszczonej

W uproszczonej wersji zestawienia salda początkowe są ujmowane łącznie z obrotami.

 

W praktyce sporządza się również zestawienie obrotów i sald kont analitycznych. Nazywa się obrotówką. Zawarte w nim sumy muszą wykazywać zgodność z odnośnymi obrotami i saldami kont syntetycznych, co umożliwia kontrolę prawidłowości ustaleń. Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych ujmuje dane dotyczące tych kont na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji oraz na dzień kończący rok obrotowy.

 

Zestawienie obrotów i sald spełnia dwie funkcje:

1)      Funkcja kontrolna

2)      Funkcja informacyjna

 

Realizując funkcję kontrolną, zestawienie umożliwia stwierdzenie, czy:

 

§    Łączna suma obrotów kredytowych i debetowych jest sobie równa,

§    Łączna suma sald kredytowych i debetowych jest sobie równa.

 

Ze stwierdzeń tych wynikają następujące wnioski:

 

a)      W powiązaniu z dziennikiem można dojść do przeświadczenia, że wszystkie dokonane zapisy mają kompletny charakter,

b)      Dokonane zapisy zostały przeprowadzone zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,

c)      Nie mają błędów arytmetycznych w wartości ustalonych sald

 

Zestawienie obrotów i sald sprawdza się również dla określonej i przypisanej do danego konta syntetycznego grupy kont analitycznych.