FlashPlayer

Spoiwo

Spoiwo jest to substancja wiążąca ziarna w zwięzłej skale okruchowej.

Podział ze względu na genezę spoiwa:

  • typu cement - wytworzone w wyniku procesów fizykochemicznych; najczęściej spotykane spoiwa w tej grupie to: wapniste, krzemionkowe, margliste i dolomityczne.
  • typu matriks - (wypełniające) - drobnoziarniste spoiwo okruchowe pochodzenia terygenicznego lub wietrzeniowego, najczęściej ilasto - pyłowe (mułowcowe) lub ilaste. Zazwyczaj nie zawiera materiału wytrąconego chemicznie.

Podział ze względu na ilość spoiwa:

  • podstawowe (bazalne) o charakterze tła skalnego; poszczególne ziarna detrytyczne nie stykają się ze sobą, tworząc rozproszony szkielet ziarnowy.
  • porowe, wystarcza tylko do wypełnienia pustek między zazwyczaj stykającymi się ze sobą ziarnami detrytycznymi, tworząc zwarty szkielet ziarnowy.