Diagram komunikacji - kooperacji

Diagram komunikacji jest jednym z diagramów interakcji. Diagram komunikacji przedstawia sposób wymiany komunikatów pomiędzy obiektami uczestniczącymi w interakcji. Jest rozszerzoną wersją diagramu współdziałania.

Diagram komunikacji (ang. communication diagram) jest rozszerzoną i przemianowaną wersją diagramu współdziałania znanego z UML 1.x. Skupia się on na obiektach wchodzących w skład interakcji i wymienianymi przez nie komunikatach, natomiast w mniejszym stopniu niż diagram sekwencji (choć nadal obecnym) wskazuje na aspekt czasowy. Z tego powodu obiekty na diagramie komunikacji są umieszczone tak, aby łatwo można było opisać ich relacje pomiędzy sobą. Komunikacje są przedstawiane za pomocą linii łączących obiekty, natomiast przesyłane między obiektami komunikaty i dane są umieszczane obok tych linii. Każdy komunikat jest opatrzony etykietą liczbową, wskazującą na kolejność ich wysyłania. Etykieta ta ma postać liczb oddzielonych kropkami. W przypadku rozdzielenia sterowania każdy krok powoduje dodanie do etykiet kroków następnych kolejnych pól z liczbami, np. krok 2 powoduje utworzenie kroków 2.1, 2.2 leżących bezpośrednio za nim. Krok 2.1 posiada kroki 2.1.1 i 2.1.2, itd. W odróżnieniu od diagramów sekwencji, diagramy komunikacji nie mogą przekazać wielu informacji dotyczących interakcji, np. bloków komunikatów. Z drugiej strony jednak prezentują rzeczywiste powiązania obiektów i ich relacji, co może ułatwić zrozumienie interakcji.

Składnia operacji

Składnia operacji:
numer_sekwencji: nazwa [rekurencja lub warunek]
warunek - musi mieć wartość true, abu komunikat być wysłany pętle:
*[ oznaczenie ], np. *[i = 0 .. 10]

Tworzenie diagramu

W pierwszym kroku tworzenia diagramu komunikacji należy określić jakie obiekty wejdą w jego skład, a następnie zdefiniować związki pomiędzy nimi. W kolejnym kroku wprowadzane są symbole (opisy wraz ze strzałkami) komunikatów zapisywane równolegle do linii asocjacji, bądź w poziomie. Strzałka powinna wskazywać kierunek przepływu komunikatu. Jako ostatni element na diagram nanoszona jest numeracja kolejności komunikatów. Po zakończeniu tworzenia diagramu każdy komunikat musi mieć numer swojej kolejności, nazwę operacji, oraz strzałkę ustalającą kierunek przepływu. W przypadku dużej ilości komunikatów płynących w tym samym kierunku i pomiędzy tymi samymi obiektami dozwolone jest używanie jednej strzałki z kilkoma etykietami. Dodatkowo można oznaczać opisem, bądź typem strzałki, z jakiem rodzajem komunikatu mamy do czynienia.

Zobacz przykład Zobacz przykład

Przykład diagramu komunikacji - Aukcja internetowaDiagram komunikacji