Diagram obiektów - Object diagram

  • przedstawia egzemplarze elementów z diagramu klas;
  • obrazuje zbiór obiektów i ich związków w danej chwili;
  • często nazywany jest diagramem instancji (przedstawia instancje klas a nie same klasy);
  • zawiera na ogół: obiekty, wiązania, notatki, ograniczenia, pakiety, podsystemy, klasy.

Na diagramie obiektów przedstawia się obiekty, czyli konkretne instancje klas i związki między nimi. Diagram ten wyobraża statyczny rzut pewnych egzemplarzy elementów występujących na diagramie klas. Podobnie jak diagram klas, odnosi się do statycznych aspektów perspektywy projektowej lub procesowej. Korzystając z niego bierze się jednak pod uwagę przypadki rzeczywiste lub prototypowe.

Zobacz przykład Zobacz przykład
  • Diagram obiektów jest wizualizacją hipotetycznego stanu systemu podczas jego działania. Służy do tworzenia przykładów pomagających zrozumieć diagram klas a przede wszystkim powiązań w nim występujących.
  • Z punktu widzenia notacji diagramy obiektów używają elementów zapożyczonych z diagramów klas, chociaż często używają prostszej notacji.
  • Skupiają się na obiektach a nie na związkach pomiędzy klasami. Większość z nich używa wyłącznie obiektów i asocjacji.

Obiekty i asocjacje

OBIEKTY są identyfikowane poprzez umieszczenie przykładowej nazwy poprzedzonej dwukropkiem ':' przed nazwą klasy, którą reprezentują

ASOCJACJE oznaczane są za pomocą odcinków łączących obiekty.Na odcinkach tych dodatkowo umieszcza się nazwy asocjacji.