UML - definicja, historia

UML - Unified Modeling Language (zunifikowany język modelowania)

Czym jest UML?

 • Językiem pozwalającym tworzyć modele systemów (np. informatycznych)
 • Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować elementów systemu
 • Ułatwia wymianę informacji pomiędzy przyszłymi użytkownikami systemu, menadżerami, analitykami, projektantami, programistami i testerami
 • Ułatwia wykorzystanie zalet programowania obiektowego
 • UML jest jedynie językiem modelowania używanym w procesie analizy i projektowania systemów komputerowych

Czym nie jest UML?

 • Językiem programowania - choć generowanie kodu jest możliwe na podstawie niektórych diagramów, rzadko jest to stosowane
 • Narzędziem - choć zawiera specyfikacje dla narzędzi
 • Metodyką - nie definiuje procesu tworzenia oprogramowania
 • Unified Modeling LanguageUML nie jest sposobem na analizę i projektowanie systemów komputerowych

Historia UML

 • do 1994 wiele konkurencyjnych metod analizy i projektowania
 • 1994, 1995 Autorzy trzech dominujących G. Booch (OOAD), I. Jacobson(OOSE) , J. Rumbaugh (OMT) rozpoczynają pracę w Rational Software Corporation
 • 1994 rozpoczęto oficjalne prace nad UML
 • 1995 ujednolicenie metod OOAD i OMT, powstanie roboczej wersji UML 0.8a
 • 1996 rozszerzenie wersji roboczej o OOSE, wersja 0.9
 • 1996 powstaje konsorcjum firm (HewlettPackard, IBM, Microsoft, Oracle, Rational .....)
 • 1997 styczeń zatwierdzenie języka UML (wersja 1.0) przez OMG

Twórcy UML

Za twórców UML uważa się:

 • G. Booch
 • I. Jacobson
 • J. Rumbaugh

nazywanych "trzema muszkieterami", którzy w 1995r. spotkali się w Rational Software Corporation i połączyli swoje indywidualnie rozwijane metody modelowania doprowadzając do powstania standardu UML

Konstrukcja UML

UML składa się z dwóch podstawowych elementów:

Notacja Metamodel
 • elementy graficzne
 • składnia języka modelowania
 • istota przy szkicowaniu modeli
 • definicje pojęć języka i powiązania między nimi
 • istotny przy graficznym programowaniu

UML definiuje dwie podstawowe składowe: notację poszczególnych elementów używanych na diagramach, a z drugiej strony - ich semantykę, czyli tzw. metamodel. Z punktu widzenia analityka istotniejsze jest czytelne i jednoznaczne opisanie modelu tak, aby inne osoby mogły zrozumieć jego znaczenie. Zatem ważniejsza dla niego jest notacja, zaś metamodel powinien być zrozumiały intuicyjnie. Z kolei przy generowaniu kodu i przejściu do implementacji ważniejsze jest ścisłe rozumienie znaczenia poszczególnych elementów, tak, aby możliwa była automatyczna konwersja modelu do innego formalizmu.

Zakres zastosowania UML

 • Tworzenie systemów informacyjnych przedsiębiorstw
 • Usługi bankowe i finansowe
 • Telekomunikacja
 • Transport
 • Przemysł obronny i lotniczy
 • Sprzedaż detaliczna
 • Elektronika i medycyna
 • Rozproszone usługi internetowe
 • Nauka
 • ..........

Wszystko co można sobie wyobrazić, da się wymodelować za pomocą UML
G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson

Rodzaje diagramów

Diagramy strukturalne Diagramy dynamiki
 • Diagram klas
 • Diagram obiektów
 • Diagram pakietów
 • Diagram komponentów
 • Diagram wdrożenia
 • Diagram struktur złożonych
 • Diagram przypadków użycia
 • Diagram stanów
 • Diagram przebiegu
 • Diagram czynności
 • Diagram kooperacji
 • Diagram przeglądu interakcji
 • Diagram uwarunkowań czasowych