Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektem informatycznym

 • Tworzenie harmonogramu przedsięwzięcia
 • Szacowanie zasobów i czasu trwania
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Pomiary procesów i produktów projektu
 • Zarządzanie konfiguracją oprogramowania

Cechy dużych projektów informatycznych

 • zróżnicowanie i złożoność
 • jednostkowość (unikalność)
 • interdyscyplinarność - konieczność komunikacji i współpracy ekspertów z rożnych dziedzin
 • zmienność technologii - praktycznie każdy nowy projekt w innej technologii (często słabo rozpoznanej)
 • niematerialny charakter oprogramowania - trudności w szacowaniu kosztów i produktywności oraz w kontrolowaniu
 • zwykle brak znajomości dziedziny problemu przez decydentów (niejasność celów)
 • konieczność współdziałania z innymi systemami i technologiami (problemy integracji)
 • duża zmienność wymagań i uwarunkowań w trakcie realizacji projektów

Zarządzanie Projektami Informatycznymi - główny cel:

realizacja projektu: na czas, w budżecie, odpowiedniej jakości, spełniającego potrzeby klienta (powyżej wymagań)

Kluczowe parametry projektu

zakres, czas, koszt, jakość

Procesy inżynierii oprogramowania w projekcie informatycznym

specyfikacja wymagań systemu, analiza, projektowanie, implementacja, integracja i testowanie oprogramowania, integracja i testowanie systemu, instalacja, pielęgnacja (konserwacja) systemu i oprogramowania

Procesy zarządzania w projekcie informatycznym

 • zarządzanie wymaganiami
 • organizowanie zespołów projektowych
 • planowanie projektu
 • zarządzanie ryzykiem
 • kontrola postępu prac i budżetu
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie zespołem

Przyczyny niepowodzeń projektów informatycznych

 • przytłaczająca złożoność
 • zbyt mało kompetencji i doświadczenia (zbyt ambitne cele)
 • specyfikacje są niekompletne lub niejednoznaczne
 • za mały udział użytkowników
 • zła komunikacja
 • za mało planowania
 • złe oszacowania
 • nieobiektywna ocena postępu prac
 • brak jasnego określenia zakresu odpowiedzialności
 • późne zmiany specyfikacji
 • nieskończone ulepszanie
 • mało uwagi poświęcone problemom jakości
 • słaba dokumentacja

Kluczowe czynniki powodzenia

 • wspólna wizja produktu - atmosfera zaangażowania i współodpowiedzialności za projekt
 • doświadczona i kompetentna kadra
 • praca zespołowa - w szczególności współpraca z użytkownikiem
 • myślenie przyszłościowe - zapobieganie zagrożeniom, nie zaś tylko usuwanie skutków
 • planowanie i analiza ryzyka
 • dobra komunikacja i przepływ informacji
 • zarządzanie zmianami
 • regularne przeglądy projektu

Sformalizowane metody zarządzania projektem (metodyki)

stosowanie ściśle określonych procedur, planowanie działań i postępowanie według opracowanych planów, dokumentowanie działań

Korzyści ze stosowania metodyk

 • koordynacja działań i lepsze wykorzystanie zasobów
 • lepsze ukierunkowanie projektów na osiągniecie właściwych celów i korzyści
 • większa ?przewidywalność? projektów
 • większe możliwości kontroli
 • ograniczanie (minimalizacja) ryzyka